دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آزمایشگاه

آزمایشگاه دبستان حضرت ابوالفضل(ع)با وسایل جدید تجهیز شد.

آزمایشگاه مدرسه