کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

مدیر

جناب آقای عبدالمنصور ایروانی

معاون آموزشی

سرکار خانم زهرا بهشتی

معاون آموزشی پایه اول

سرکار خانم مهین مجیری

معاون پرورشی

سرکار خانم  فاطمه سالک

معاون اجرایی

سرکار خانم مینو دلشاد

معاون پیش دبستان

سرکار خانم مریم ضیایی

معاون آموزشی پایه دوم

  سرکار خانم میترا منوچهری

معاون آموزشی پایه چهارم

سرکار خانم زهره نصر

معاوناجرایی

سرکار خانم نغمه رادمنش

معاون آموزشی پایه سوم و پنجم

جناب دکتر سیاحیان