دبستان و پیش دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان:  

اعضا انجمن سمت در انجمن تلفن

آقای دکتر نیلفروشان

رییس انجمن 09132238487

آقای دکتر علیرضا رشیدی نیا 

نایب رییس انجمن 09131143505

آقای دکتر آملی          

عضو 09135623378

آقای دکتر مرادی             

عضو 09122045036

خانم دکتر ایرجی

عضو 09123901867
خانم دکتر فریده جدیری عضو 09133058088

خانم ابراهیمی

عضو 09177745399